Tworzenie makiet stron WWW oraz map obrazków

Po zapoznaniu się z większą częścią tej książki doskonale wiesz już, że Photoshop jest niezwykle wszechstronnym programem do edycji obrazu, co czyni go zarazem doskonałym narzędziem do projektowania stron WWW. Powiem więcej: Photoshop jest wyposażony w specjalne narzędzia umożliwiające dzielenie projektu strony na kawałki (tak zwane plasterki), które można osobno optymalizować i przekształcać na odsyłacze prowadzące w dowolne miejsca globalnej sieci. Photoshop umie nawet wygenerować poprawny składniowo kod HTML, który możesz wykorzystać do opracowania kodu „prawdziwej” strony WWW za pomocą ulubionego edytora HTML.

Tylko czy to oznacza, że powinno się używać Photoshopa do tworzenia stron WWW od A do Z? ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.