Udostępnianie operacji

Użytkownicy Photoshopa uwielbiają dzielić się opracowanymi operacjami — w internecie jest ich zatrzęsienie! Większość jest darmowa (choć w celu pobrania często trzeba się zarejestrować na stronie, na której zostały opublikowane); za te bardziej pomysłowe i nietypowe trzeba trochę zapłacić. Udostępnianie operacji jest proste; przed umieszczeniem ich w internecie trzeba jedynie zapisać je w postaci zestawu (patrz wskazówki niżej).

Wczytywanie operacji

Pobieranie i analizowanie operacji opracowanych przez innych to znakomity sposób na zapoznanie się z możliwościami programu. Z drugiej strony nawet te najprostsze operacje — takie, które na przykład służą do powiększania obszaru roboczego, tworzenia nowej warstwy, wypełniania jej ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.