O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie pierwszego projektu wideo

Choć przypuszczam, że Twój pierwszy projekt będzie polegał na zaimportowaniu istniejących wideoklipów (zgodnie z wyjaśnieniami podanymi w dalszej części rozdziału), to być może od czasu do czasu będziesz chciał rozpocząć od zera (na przykład w celu zaprojektowania interaktywnego menu dla płyty wideo albo kiosku multimedialnego).

Podpowiedź

Przed przystąpieniem do tworzenia dowolnego projektu wideo w Photoshopie warto zmienić bieżącą przestrzeń roboczą na Motion (Ruch) — na przykład za pomocą polecenia Window/Workspace/Motion (Okno/Przestrzeń robocza/Ruch). Gdy to zrobisz, Photoshop otworzy wszystkie panele, jakie mogą się przydać przy edytowaniu filmów wideo, w tym panel Timeline (Oś czasu), który pojawi się w ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required