Dodatek A. Składnia MySQL

W tym dodatku zostanie opisana składnia większości poleceń języka SQL, zaimplementowanych w MySQL 5.1.34 (najnowsza wersja w czasie pisania tej książki).

Zastosowano następującą konwencję.

  • W celu ułatwienia wyszukiwania polecenia zostały wymienione w porządku alfabetycznym.

  • Elementy opcjonalne ujęto w nawiasy kwadratowe ([]).

  • Listy elementów, spośród których jeden musi być wybrany, ujęto w nawiasy klamrowe ({}), natomiast poszczególne elementy oddzielono od siebie pionową kreską (|).

  • Wielokropek (...) oznacza, że poprzedzający go element może być powtórzony.

Składnia zapytań opisana w tym dodatku została w kilku miejscach uproszczona przez pominięcie składni alternatywnej oraz słów kluczowych, które nie pełnią żadnych funkcji. ...

Get PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.