Dodatek C. Typy danych dla kolumn tabel MySQL

Gdy tworzycie w MySQL tabelę, musicie podać typ danych dla każdej kolumny. W tym dodatku opisano wszystkie typy danych dla kolumn MySQL dostępne w wersji 5.1.34 (bieżąca w czasie pisania tej książki).

Wiele typów danych omówionych w tym podręczniku może przyjmować opcjonalne parametry, pozwalające na dodatkowe określenie sposobu przechowywania i wyświetlania danych kolumny. Pierwszy ich rodzaj to parametry M i D, które są wymieniane (w nawiasach kwadratowych, jeśli są opcjonalne) bezpośrednio po nazwie typu danych kolumny.

Parametr M służy do określania rozmiaru wyświetlania, czyli maksymalnej ilości znaków używanej przez wartości z tej kolumny. W większości przypadków ogranicza to zakres wartości, jakie ...

Get PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.