O'Reilly logo

PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek C. Typy danych dla kolumn tabel MySQL

Gdy tworzycie w MySQL tabelę, musicie podać typ danych dla każdej kolumny. W tym dodatku opisano wszystkie typy danych dla kolumn MySQL dostępne w wersji 5.1.34 (bieżąca w czasie pisania tej książki).

Wiele typów danych omówionych w tym podręczniku może przyjmować opcjonalne parametry, pozwalające na dodatkowe określenie sposobu przechowywania i wyświetlania danych kolumny. Pierwszy ich rodzaj to parametry M i D, które są wymieniane (w nawiasach kwadratowych, jeśli są opcjonalne) bezpośrednio po nazwie typu danych kolumny.

Parametr M służy do określania rozmiaru wyświetlania, czyli maksymalnej ilości znaków używanej przez wartości z tej kolumny. W większości przypadków ogranicza to zakres wartości, jakie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required