Rozdział 2. Wprowadzenie do systemu MySQL

W Rozdział 1. zatytułowanym Rozdział 1 przyjrzeliśmy się instalowaniu dwóch potrzebnych nam programów, czyli serwera WWW Apache z obsługą języka PHP i serwera zarządzania relacyjnymi bazami danych MySQL.

Jak już wspomniano w poprzednim rozdziale, PHP to język skryptowy działający po stronie serwera, umożliwiający wstawianie na strony WWW instrukcji wykonywanych przez nasz serwer WWW (w większości przypadków będzie to serwer Apache) przed przesłaniem tych stron do przeglądarki, która ich zażądała. W prostym przykładzie na końcu rozdziału pokazałem, jak za pomocą PHP wstawiać na stronę WWW aktualną datę.

Cóż, wszystko to ładne i przyjemne, ale rzecz robi się naprawdę ciekawa, gdy dodamy do tego bazę danych. ...

Get PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.