Rozdział 3. Wprowadzenie do języka PHP

Język PHP jest językiem działającym po stronie serwera. Rozwiązanie to może nie być oczywiste, szczególnie dla osób przyzwyczajonych do projektowania stron WWW za pomocą języka HTML, arkuszy CSS i języka JavaScript.

Język skryptowy działający po stronie serwera jest podobny do JavaScriptu pod tym względem, że umożliwia osadzanie programów (skryptów) w kodzie HTML na stronie WWW. Programy te pozwalają na większą elastyczność w określaniu, co ma się pojawić w oknie przeglądarki, niż byłoby to możliwe za pomocą zwykłego kodu HTML. Podstawowa różnica między JavaScriptem a językiem PHP sprowadza się do tego, w którym momencie ładowania strony WWW dany program jest wykonywany.

Kod języków działających po stronie ...

Get PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.