O'Reilly logo

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II by Jon A. Phillips, Michele E. Davis

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Tablice

Zmienna jest doskonałym rozwiązaniem służącym do przechowywania pojedynczej informacji. W jaki sposób można jednak przechowywać dane całego zbioru informacji, takie jak wynik zapytania do bazy danych? W takich przypadkach z pomocą przychodzi tablica. Tablica jest zmienną specjalnego rodzaju, która przechowuje większą ilość danych. Pozwala programowi na uzyskanie dostępu do dowolnej z przechowywanych w niej wartości oraz kopiowanie i wykonywanie operacji na tablicy traktowanej jako całość. Z powodu tak dużej użyteczności tablice są bardzo często stosowane w programach. Język PHP zawiera wiele funkcji służących do przeprowadzania operacji na tablicach, takich jak zliczanie, sortowanie i przechodzenie przez dane zgromadzone w ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required