Rozdział 6. Tablice

Zmienna jest doskonałym rozwiązaniem służącym do przechowywania pojedynczej informacji. W jaki sposób można jednak przechowywać dane całego zbioru informacji, takie jak wynik zapytania do bazy danych? W takich przypadkach z pomocą przychodzi tablica. Tablica jest zmienną specjalnego rodzaju, która przechowuje większą ilość danych. Pozwala programowi na uzyskanie dostępu do dowolnej z przechowywanych w niej wartości oraz kopiowanie i wykonywanie operacji na tablicy traktowanej jako całość. Z powodu tak dużej użyteczności tablice są bardzo często stosowane w programach. Język PHP zawiera wiele funkcji służących do przeprowadzania operacji na tablicach, takich jak zliczanie, sortowanie i przechodzenie przez dane zgromadzone w ...

Get PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.