O'Reilly logo

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek C. Funkcje MySQL

MySQL udostępnia dużą bibliotekę funkcji przeznaczonych do formatowania i łączenia danych w kwerendach SQL. Funkcje te pozwalają uzyskać pożądane wyniki w oczekiwanym formacie. W tym dodatku znajdziesz opis najprzydatniejszych funkcji z wersji MySQL 5.5.22 (aktualnej podczas powstawania tej książki).

Kompletny i aktualny przegląd obsługiwanych funkcji SQL znajdziesz w podręczniku MySQL Reference Manual[138].

Funkcje do sterowania przebiegiem programu

IFNULL(wyrażenie1, wyrażenie2)

Ta funkcja zwraca wyrażenie1, chyba że wartość tego wyrażenia to NULL — wtedy zwracane jest wyrażenie2.

NULLIF(wyrażenie1, wyrażenie2)

Ta funkcja zwraca wyrażenie1, chyba że jest równe wyrażenie2 — wtedy zwraca NULL.

IF(wyrażenie1, wyrażenie2, wyrażenie3 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required