Dodatek C. Funkcje MySQL

MySQL udostępnia dużą bibliotekę funkcji przeznaczonych do formatowania i łączenia danych w kwerendach SQL. Funkcje te pozwalają uzyskać pożądane wyniki w oczekiwanym formacie. W tym dodatku znajdziesz opis najprzydatniejszych funkcji z wersji MySQL 5.5.22 (aktualnej podczas powstawania tej książki).

Kompletny i aktualny przegląd obsługiwanych funkcji SQL znajdziesz w podręczniku MySQL Reference Manual[138].

Funkcje do sterowania przebiegiem programu

IFNULL(wyrażenie1, wyrażenie2)

Ta funkcja zwraca wyrażenie1, chyba że wartość tego wyrażenia to NULL — wtedy zwracane jest wyrażenie2.

NULLIF(wyrażenie1, wyrażenie2)

Ta funkcja zwraca wyrażenie1, chyba że jest równe wyrażenie2 — wtedy zwraca NULL.

IF(wyrażenie1, wyrażenie2, wyrażenie3 ...

Get PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.