O'Reilly logo

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek D. Typy kolumn w MySQL

W trakcie tworzenia tabeli w MySQL trzeba określić typ danych każdej kolumny. W tym dodatku opisano wszystkie typy kolumn dostępne w wersji 5.5.22 MySQL (aktualnej podczas powstawania tej książki).

Wiele typów kolumn opisanych w tym dodatku przyjmuje opcjonalne parametry, które pozwalają dostosować sposób przechowywania lub wyświetlania danych. Najpierw występują parametry M i D, które umieszczone są bezpośrednio po nazwie typu kolumny (jeśli parametry te są opcjonalne, znajdują się w nawiasach kwadratowych).

Parametr M służy do określania maksymalnej liczby znaków używanej do wyświetlania wartości z danej kolumny. Zwykle ogranicza to przedział wartości, które można zapisać w kolumnach danego typu. M to liczba z przedziału ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required