Rozdział 2. MySQL

W Rozdział 1. zainstalowaliśmy i skonfigurowaliśmy dwa programy: serwer Apache z modułem obsługi PHP i serwer baz danych MySQL. Jeżeli postępowałeś zgodnie z moimi wskazówkami, przygotowałeś je do pracy przy użyciu jednego, zintegrowanego pakietu, XAMPP lub MAMP. Nie daj się zwieść prostocie tej operacji — zainstalowane oprogramowanie potrafi naprawdę bardzo wiele!

Jak pisałem, PHP to język skryptów strony serwera — pozwala on umieszczać w plikach stron WWW instrukcje, które oprogramowanie serwera (najczęściej Apache) wykonuje przed przesłaniem tych stron do przeglądarki. W krótkim przykładzie pokazałem, w jaki sposób wprowadzić bieżącą datę, aktualizowaną z każdym kolejnym żądaniem pobrania strony.

Mechanizm PHP pozwala na wiele, ...

Get PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.