ROZDZIAŁ 6.

Tablice w PHP

W rozdziale 3. pokrótce zapoznałeś się z tablicami w języku PHP — na tyle, by posmakować ich możliwości. W tym rozdziale przeczytasz o wielu innych przydatnych zastosowaniach tablic. Niektóre z nich mogą zaskakiwać elegancją i prostotą — zwłaszcza tych czytelników, którzy mieli do czynienia z językami silnie typowanymi, takimi jak C.

Tablice są jedną z przyczyn popularności języka PHP. Nie tylko pozwalają uniknąć uciążliwego tworzenia kodu służącego do obsługi skomplikowanych struktur, ale umożliwiają dostęp do danych na wiele sposobów, a zarazem są zadziwiająco szybkie.

Prosty dostęp

Analizowaliśmy już tablice na przykładzie metafory z zestawem sklejonych pudełek od zapałek. Inne podejście do tablic polega na potraktowaniu ...

Get PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.