ROZDZIAŁ 9.

Zaawansowana obsługa MySQL

W rozdziale 8. zapoznałeś się z podstawowymi informacjami na temat korzystania z relacyjnych baz danych za pośrednictwem języka SQL. Dowiedziałeś się, w jaki sposób tworzyć bazy danych oraz składające się na nie tabele, a także jak wstawiać, wyszukiwać, zmieniać i usuwać dane.

Na podstawie tej wiedzy możemy przyjrzeć się projektowaniu baz danych z myślą o maksymalnej efektywności i szybkości ich działania. Zastanowimy się na przykład, według jakich kryteriów należy rozmieszczać dane w tabelach. Przez lata istnienia baz danych opracowano zalecenia, które — jeśli się ich przestrzega — gwarantują efektywność funkcjonowania baz oraz możliwość ich bezproblemowego rozwijania w miarę napływania nowych informacji. ...

Get PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.