ROZDZIAŁ 19.

Zaawansowane reguły CSS w CSS3

Zarys pierwszej wersji CSS powstał w 1996 roku, a światło dzienne ujrzał w roku 1999. Od 2001 roku CSS jest obsługiwany przez wszystkie przeglądarki. Standardy obowiązujące w tamtej wersji (czyli CSS1) zostały zrewidowane w 2008 roku. Począwszy od 1998 roku, programiści zaczęli pracować nad szkicem drugiej wersji standardu — CSS2. Został on wdrożony w 2007 i zrewidowany w 2009 roku.

Rozwój specyfikacji CSS3 zainicjowano w 2001 roku, ale niektóre jej elementy zaproponowano niedawno, w 2009. Z tego względu ewolucja tego standardu będzie zapewne trwała jeszcze przez jakiś czas, zanim zatwierdzone zostaną ostateczne rekomendacje dla CSS3. A choć CSS3 jeszcze nie jest gotowy, już zaczęto wysuwać sugestie ...

Get PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.