Rozdział 22.

Wstęp do HTML5

Standard HTML5 stanowi znaczący krok naprzód w dziedzinie projektowania szaty graficznej stron WWW i ich układu oraz funkcjonalności. Daje on możliwość prostego przetwarzania grafiki w przeglądarce, bez odwoływania się do rozszerzeń takich jak Flash, zapewnia metody umieszczania na stronach internetowych materiałów audio i wideo (ponownie bez użycia rozszerzeń) i rozwiązuje wiele irytujących niekonsekwencji, które narastały w języku HTML w trakcie jego ewolucji.

Ponadto HTML5 zawiera wiele usprawnień, takich jak wykrywanie położenia geograficznego (geolokacja), zarządzanie zadaniami w tle, udoskonalona obsługa formularzy, dostęp magazynów danych (zdecydowanie wykraczający poza to, co oferowały ciasteczka), a nawet ...

Get PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.