ROZDZIAŁ 24.

Filmy i dźwięk w HTML5

Jedną z najważniejszych sił stojących za dynamicznym rozwojem internetu było rosnące zapotrzebowanie użytkowników na treści multimedialne w formie muzyki i filmów. Początkowo pasmo dostępowe było rzeczą tak cenną, że mało kto myślał o strumieniowaniu takich danych na żywo, pobranie utworu muzycznego trwało wiele minut, a nawet godzin, zaś filmu... lepiej nie mówić.

Zaporowe ceny szerokopasmowego dostępu do internetu i niewielka liczba szybkich modemów u użytkowników przyspieszyły rozwój skuteczniejszych algorytmów kompresji, takich jak MP3 w przypadku dźwięku czy MPEG dla plików wideo, ale nawet pomimo ich stosowania jedyny sposób na pobranie tego rodzaju plików w rozsądnym czasie polegał na drastycznym obni ...

Get PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.