DODATEK B

Lokalne środowiska deweloperskie

Dużo miejsca poświęciłem zagadnieniom wdrażania serwerów i aplikacji, ale nic jeszcze nie napisałem o metodach pracy przy aplikacjach na własnym komputerze lokalnym. Jakich narzędzi użyć? Jak pogodzić lokalne środowisko programistyczne z produkcyjnym? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym rozdziale.

Wielu początkujących programistów PHP korzysta z domyślnych wersji Apache i PHP dostarczanych wraz z używanym przez nich systemem operacyjnym. Ale ponieważ najczęściej wersje te są przestarzałe, nie polecam ich używania. Niejeden użytkownik systemu OS X (wliczając mnie) przeżył trudne chwile, gdy wraz z aktualizacją systemu wyparowały wszystkie skrupulatnie dostosowane pliki konfiguracyjne serwera Apache. ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.