ROZDZIAŁ 2.

Funkcjonalność

Nowy język PHP ma wiele świetnych funkcji, z których większość jest nieznana programistom używającym dotychczas starych wersji tego języka i które będą miłą niespodzianką dla osób przerzucających się na PHP z innego języka programowania. Dzięki tym nowościom PHP stał się wszechstronną platformą, przy użyciu której można przyjemnie tworzyć aplikacje sieciowe i narzędzia wiersza poleceń.

Niektóre z dodatków nie są niezbędne, ale bardzo ułatwiają pracę. Z kolei bez innych trudno się obyć. Weźmy na przykład przestrzenie nazw stanowiące podstawę nowoczesnych standardów PHP i umożliwiające stosowanie technik, które dla nowoczesnych programistów PHP są oczywiste (np. automatyczne ładowanie zależności). W tym rozdziale wstępnie ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.