ROZDZIAŁ 4.

Komponenty

W nowoczesnym programowaniu w języku PHP coraz mniejsze znaczenie mają wielkie monolityczne systemy szkieletowe, a popularność zyskują rozwiązania złożone z wyspecjalizowanych współpracujących ze sobą komponentów. Gdy zaczynam prace nad nową aplikacją, rzadko kiedy sięgam od razu po Laravel lub Symfony. Zamiast tego zastanawiam się, które z dostępnych komponentów mogę wykorzystać.

Dlaczego używać komponentów

Nowoczesne komponenty PHP dla wielu programistów są czymś nowym. Sam o ich istnieniu dowiedziałem się zaledwie kilka lat temu. Kiedyś odruchowo budowę nowych aplikacji zaczynałem od wyboru systemu typu Symfony lub CodeIgniter i nawet nie rozważałem innych możliwości. Wiązałem się ze środowiskiem jednego zamkniętego ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.