ROZDZIAŁ 5.

Najlepsze praktyki

W tym rozdziale przedstawiam dobre praktyki, które należy stosować przy budowie aplikacji PHP. Postępowanie zgodnie z tymi wytycznymi pozwala tworzyć szybsze, bezpieczniejsze i stabilniejsze programy. Język PHP zawiera wiele rozmaitych narzędzi, które były do niego chaotycznie wprowadzane przez długi czas. My teraz wykorzystamy je do stosowania najlepszych praktyk programistycznych. Narzędzia z czasem się zmieniają, co ma związek z pojawianiem się coraz to nowszych i lepszych wersji języka PHP. Niestety język ten nadal zawiera wiele przestarzałych funkcji, przy użyciu których bardzo łatwo jest zbudować ociężałą i niebezpieczną aplikację. Sztuka polega na tym, aby wiedzieć, których narzędzi używać, a które omijać ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.