ROZDZIAŁ 8.

Dostrajanie

W tym momencie Twoja aplikacja PHP powinna już działać na serwerze nginx i mieć własną pulę procesów PHP-FPM. Ale to nie znaczy, że już skończyliśmy pracę. Trzeba jeszcze dostroić konfigurację PHP i zdefiniować ustawienia odpowiednie dla serwera rozwojowego i produkcyjnego. Domyślne instalacje PHP są jak średniej klasy garnitur, który można kupić w sklepie. Pasują, ale mogłyby leżeć lepiej. Dostrojona instalacja PHP to garnitur skrojony na miarę dla konkretnego klienta.

Nie zapalaj się za bardzo. Dostrajanie PHP to nie uniwersalne lekarstwo na wszystkie problemy z wydajnością. Źle napisany kod to źle napisany kod. Na przykład za pomocą dostrajania ustawień PHP nie da się rozwiązać problemu ze źle napisanymi zapytaniami ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.