ROZDZIAŁ 9.

Wdrażanie aplikacji

Mamy sprawnie działający serwer nginx z PHP-FPM i chcemy wdrożyć do produkcji naszą aplikację PHP. Sposobów wysyłania kodu na serwer jest wiele. Kiedyś najpopularniejszą metodą była korzystanie w tym celu z FTP. I choć technika ta jest nadal jak najbardziej poprawna, wynaleziono już bezpieczniejsze i bardziej przewidywalne strategie wdrażania. W tym rozdziale pokazuję, jak za pomocą nowoczesnych narzędzi zautomatyzować proces wdrażania aplikacji, tak aby przebiegał sprawnie, przewidywalnie i był odwracalny.

Kontrola wersji

Zakładam, że korzystasz z systemu kontroli wersji. Jeśli mam rację, to bardzo dobrze. Jeśli nie, przerwij, cokolwiek teraz robisz, i włącz swój kod do systemu kontroli wersji. Moim ulubionym ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.