ROZDZIAŁ 10.

Testowanie

Testowanie to bardzo ważny etap procesu budowy aplikacji, który niestety często jest zaniedbywany. Moim zdaniem wielu programistów PHP pomija go, ponieważ uważają to za niepotrzebny kłopot, a potencjalne korzyści nie są warte poświęconego czasu. Niektórzy też po prostu nie wiedzą, jak testować, ponieważ narzędzi jest bardzo dużo, a nauka sztuki testowania nie jest łatwa.

W tym rozdziale pragnę obalić te mity. Chcę, abyś gdy przyjdzie do testów, czuł się komfortowo i był pełen werwy do pracy. Testowanie powinno być nieodłączną częścią procesu powstawania aplikacji i powinno mieć miejsce na początku, w środku oraz na końcu pracy.

Jak testować

Testy przeprowadza się po to, by upewnić się, że aplikacja działa prawidłowo teraz ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.