ROZDZIAŁ 11.

Profilowanie

Profilowanie to zbiór czynności mających na celu ocenę wydajności aplikacji. W ten sposób można wykryć wiele usterek wydajnościowych i znaleźć wąskie gardła spowalniające działanie programu. Innymi słowy, jeśli Twoja aplikacja jest powolna, użyj profilera, aby sprawdzić dlaczego. Za pomocą profilera można przejrzeć cały stos wywołań PHP, by dowiedzieć się, które funkcje i metody są wywoływane, w jakiej kolejności są wywoływane, jakie argumenty przyjmują oraz jak długo każda z nich działa. Ponadto można sprawdzić, ile pamięci i zasobów procesora jest wykorzystywanych w cyklu obsługi żądania aplikacji.

Kiedy używać profilera

Aplikacji PHP nie trzeba od razu profilować. Robi się to tylko wtedy, gdy wystąpią problemy z wydajnością, ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.