ROZDZIAŁ 12.

HHVM i Hack

Możesz myśleć, co chcesz, o samej aplikacji Facebooka, ale o programistach pracujących w tej firmie mogę wyrażać się w samych superlatywach. W ciągu ostatnich lat zespół Facebook Open Source (https://code.facebook.com/projects/) stworzył kilka ważnych projektów, z których dwa wywarły duży wpływ na społeczność skupioną wokół języka PHP.

Pierwsza z tych inicjatyw to HHVM (http://hhvm.com), czyli HipHop Virtual Machine — alternatywny silnik PHP opublikowany w październiku 2013 roku. Zawarty w nim kompilator na czas (JIT) zapewnia kilkukrotnie lepszą wydajność niż PHP-FPM. Niedawno nawet WP Engine przeniesiono na HHVM i odnotowano 3,9-krotny wzrost szybkości (http://bit.ly/engine-box) niestandardowych instalacji WordPressa. ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.