Wstęp

W internecie można znaleźć mnóstwo kursów i poradników programowania w języku PHP. Ale większość z nich jest przestarzała i promuje techniki, których już dawno się nie stosuje. Niestety wyszukiwarka Google nie pozwala im umrzeć śmiercią naturalną. Nieaktualne informacje są niebezpieczne dla programisty PHP, ponieważ wprowadzając w błąd, zachęcają do stosowania nieefektywnych i niebezpiecznych rozwiązań. Ze skali tego problemu zdałem sobie sprawę w 2013 roku i dlatego utworzyłem wówczas stronę internetową PHP The Right Way (http://www.phptherightway.com). Serwis ten to owoc prac wielu programistów PHP, którzy postanowili podzielić się swoją aktualną wiedzą z innymi wielbicielami języka PHP.

PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki to moje ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.