Rozdział 4. Tablice

4.0. Wprowadzenie

Tablice są listami — listami ludzi, listami rozmiarów, listami książek. Do przechowywania w zmiennej grupy powiązanych ze sobą pozycji zastosujemy tablicę. Podobnie jak lista zapisana na kartce papieru, również elementy w tablicy mają określony porządek. Zazwyczaj każda nowa pozycja wstawiana jest do tablicy za ostatnią znajdującą się w niej pozycją, ale podobnie jak na papierze można coś dopisać pomiędzy dwiema liniami tekstu, to samo można zrobić w tablicach PHP.

W wielu językach występuje tylko jeden typ tablicy, nazywany tablicą numeryczną (albo po prostu tablicą). Jeśli chcemy znaleźć w tablicy numerycznej jakiś element, musimy znać jego pozycję w tablicy, czyli indeks. Pozycje są określane za pomocą liczb ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.