Rozdział 7. Klasy i obiekty

7.0. Wprowadzenie

W interpreterze PHP 5.0 obsługa programowania obiektowego (OOP — object-oriented programming) została znacznie usprawniona. Jest to jednocześnie jeden z ważniejszych powodów, dla których warto zaktualizować kod napisany w języku PHP 4. Zwolennicy programowania obiektowego znajdą bowiem w języku PHP 5 wiele ciekawych rozwiązań.

Wcześniejsze wersje języka PHP miały charakter ściśle strukturalny — można było definiować funkcje, ale nie obiekty. Podstawowe elementy programowania obiektowego zostały wprowadzone w PHP 3 jako mało istotny dodatek. W roku 1997 nikt nie spodziewał się takiego wzrostu popularności języka wśród programistów oraz tego, że na bazie PHP zaczną powstawać bardzo złożone aplikacje. Ograniczenia ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.