Rozdział 12. XML

12.0. Wprowadzenie

Standard XML zdobywa ostatnio coraz większą popularność jako format wymiany danych i przekazu wiadomości. Wraz z upowszechnianiem się usług WWW (ang. web services) rośnie znaczenie także XML-a. Dzięki wykorzystaniu kilku rozszerzeń, PHP umożliwia bezproblemowe odczytywanie i zapisywanie dokumentów XML.

XML umożliwia programistom stosowanie zhierarchizowanego sposobu oznaczania danych za pomocą znaczników, których organizacja przypomina strukturę drzewiastą. XML można postrzegać jako znacznie udoskonalony standard CSV. Pozwala on na zapisywanie rekordów rozdzielonych na kilka pól, przy czym nie ogranicza się jedynie do rozdzielania poszczególnych z nich znakami przecinka, ale umożliwia definiowanie nazwy pola, ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.