Rozdział 13. Automatyzacja pracy w sieci

13.0. Wprowadzenie

W większości przypadków PHP stanowi część oprogramowania serwera WWW, przesyłając treść HTML do przeglądarek klientów. Nawet jeśli jest uruchamiany z linii poleceń, to wykonuje swoje zadanie, przekazując jego wynik do odpowiedniego strumienia wyjściowego. Jednak PHP może być równie użyteczny, pełniąc rolę klienta WWW — pobierając strony o określonym adresie URL i generując treść odpowiedzi. Większość przedstawionych w niniejszym rozdziale receptur dotyczy pobierania zasobów URL i generowania odpowiedzi. Poza tym zostały w nim omówione dodatkowe zagadnienia, takie jak „oczyszczanie” adresów URL oraz wykorzystanie skryptów JavaScript.

PHP umożliwia pozyskiwanie zasobów URL na wiele sposobów. ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.