Rozdział 14. Korzystanie z usług Web Services

14.0. Wprowadzenie

Usługi Web Services umożliwiają wymianę informacji XML w protokole HTTP. Dzięki nim, gdy programista otrzyma zadanie pobrania informacji o warunkach pogodowych w Nowym Jorku, cenach akcji IBM-a czy cenach telewizorów plazmowych w serwisie eBay, może napisać krótki skrypt, który zbierze dane w formie łatwej do dalszego przetwarzania. Z punktu widzenia projektanta serwisu cała operacja nie różni się niczym szczególnym od wywołania lokalnej funkcji.

Najważniejszą zaletą usług Web Services jest możliwość wymiany informacji niezależnie od wykorzystywanej platformy systemowej. Skrypt PHP wykonywany w systemie Linux może bez jakichkolwiek przeszkód komunikować się z odległym serwerem IIS ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.