Rozdział 19. Internacjonalizacja i lokalizacja tworzonych aplikacji

19.0. Wprowadzenie

Chociaż każdy, kto chce programować w PHP, musi w pewnym stopniu poznać język angielski z powodu konieczności opanowania nazw funkcji i konstrukcji języka, w PHP można tworzyć aplikacje „mówiące” dowolnym językiem. Niektóre programy są przecież wykorzystywane przez użytkowników mówiących w innym języku niż angielski. Napisanie aplikacji przeznaczonej np. dla Francuzów, a następnie przekształcenie jej dla potrzeb użytkownika polskojęzycznego jest znacznie ułatwione z racji obsługi przez PHP internacjonalizacji i lokalizacji.

Internacjonalizacja (często skrótowo nazywana I18N[8]) to proces przystosowania programu zaprojektowanego do użytku tylko w jednym języku ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.