Rozdział 24. Katalogi

24.0. Wprowadzenie

System plików przechowuje, poza ich rzeczywistą zawartością, wiele dodatkowych informacji o plikach. Informacje te to rozmiar pliku, nazwa katalogu, w którym znajduje się plik, a także rodzaj praw dostępu do pliku. Jeśli zajmujemy się plikami, prawdopodobnie będziemy także musieli zająć się tymi dodatkowymi danymi. PHP dostarcza wiele funkcji dotyczących pracy z katalogami, zawartościami katalogów i atrybutami plików. Podobnie jak inne części PHP związane z plikami, także tutaj funkcje przypominają te z języka C, z tym że czasem są nieco uproszczone.

Pliki zorganizowane są w i-węzły. Każdy plik (lub inne fragmenty systemu plików, jak katalogi, urządzenia i łącza) posiada własny i-węzeł. Zawiera on wskaźnik ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.