Rozdział 25. Wiersz poleceń PHP

25.0. Wprowadzenie

Język PHP został opracowany na potrzeby programowania dla Internetu i nadal jest wykorzystywany głównie w tym celu. Z drugiej strony, kolejne wersje PHP udostępniają coraz większe możliwości programowania. Używanie skryptów PHP uruchamianych z wiersza poleceń jest szczególnie przydatne wtedy, gdy współużytkują one kod z aplikacjami internetowymi. Na przykład, jeśli witryna zawiera forum dyskusyjne, możemy zechcieć co pewien czas uruchamiać program przeszukujący nowe wiadomości pod względem występowania określonych słów i powiadamiający nas po ich wyszukaniu. Napisanie programu skanującego w PHP umożliwia nam wykorzystanie już istniejącego kodu z głównej aplikacji ...

Get PHP. Receptury. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.