O'Reilly logo

PHP. Wzorce projektowe by William Sanders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Podstawowe zagadnienia programowania obiektowego

Do stworzenia prawdy potrzebne są dwa elementy — fakt i abstrakcja.

Rémy de Gourmont

Ze swym cudownym dziedzictwem, tym wspaniałym krajem niepodległości, postępuj z rozwagą, bo jeżeli potkniemy się i przewrócimy, wolność i cywilizacja wszędzie obróci się w ruinę.

Henry Cabot Lodge

Wszyscy dostają wszystko za darmo. Bogaci dziedziczą. I nie mam na myśli tylko dziedziczenia pieniędzy. Mówię o tym, co ludzie z klas wyższych i średnich uważają za oczywiste, czyli nepotyzmie i koneksjach.

Toni Morrison

Nasza zwykła świadomość, którą nazywamy świadomością racjonalną, jest tylko jednym z typów świadomości, podczas gdy w oderwaniu od niej istnieją potencjalne formy zupełnie innej świadomości.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required