Rozdział 2. Podstawowe zagadnienia programowania obiektowego

Do stworzenia prawdy potrzebne są dwa elementy — fakt i abstrakcja.

Rémy de Gourmont

Ze swym cudownym dziedzictwem, tym wspaniałym krajem niepodległości, postępuj z rozwagą, bo jeżeli potkniemy się i przewrócimy, wolność i cywilizacja wszędzie obróci się w ruinę.

Henry Cabot Lodge

Wszyscy dostają wszystko za darmo. Bogaci dziedziczą. I nie mam na myśli tylko dziedziczenia pieniędzy. Mówię o tym, co ludzie z klas wyższych i średnich uważają za oczywiste, czyli nepotyzmie i koneksjach.

Toni Morrison

Nasza zwykła świadomość, którą nazywamy świadomością racjonalną, jest tylko jednym z typów świadomości, podczas gdy w oderwaniu od niej istnieją potencjalne formy zupełnie innej świadomości.

Get PHP. Wzorce projektowe now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.