O'Reilly logo

PHP. Wzorce projektowe by William Sanders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Wykorzystanie UML-a we wzorcach projektowych

Rzeczywistość wydaje się bezwartościowa w porównaniu ze snami rozgorączkowanej wyobraźni; rzeczywistość jest więc porzucana.

Emile Durkheim

Najwcześniejszą fazą formacji społecznych, zaobserwowaną w historycznych i współczesnych strukturach społecznych, jest relatywnie mały krąg skupiony przeciwko sąsiednim, obcym lub w jakimś sensie antagonistycznym kręgom.

Georg Simmel

Ani życie jednostki, ani też historia społeczeństwa nie mogą być zrozumiałe bez zrozumienia obu.

C. Wright Mills

Po co język modelowania UML?

W swej książce Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku Gamma, Helm, Johnson i Vlissides wykorzystują UML, który może delikatnie odbiegać od standardów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required