Rozdział 19. Wielowymiarowe iteratory w NumPy

Travis E. Oliphant

NUMPY JEST OPCJONALNYM PAKIETEM JĘZYKA PYTHON, dostarczającym potężny obiekt N-wymiarowej tablicy. Tablica N-wymiarowa jest strukturą danych, wykorzystującą N liczb całkowitych lub indeksów do uzyskania dostępu do poszczególnych elementów. Jest to przydatny model dla różnorodnych danych przetwarzanych przez komputer.

Na przykład jednowymiarowa tablica może przechować próbki audio, dwuwymiarowa tablica może przechować obraz w odcieniach szarości, trójwymiarowa — kolorowy obraz (przy jednym wymiarze o długości 3 lub 4), a czterowymiarowa — wartość ciśnienia w pokoju podczas koncertu. Często przydatne są również tablice o większej liczbie wymiarów.

NumPy zapewnia środowisko dla matematycznej ...

Get Piękny kod. Tajemnice mistrzów programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.