Rozdział 8. Operator JOIN

Łączenie ze sobą dwóch tabel

Możliwość wyświetlania danych pochodzących z kilku złączonych tabel jest sztandarową funkcjonalnością języka SQL, która wyróżnia go na tle innych narzędzi do analizy danych. Zanim jednak zaczniesz zgłębiać szczegóły na temat zastosowania operatora JOIN, upewnij się, że jesteś w stanie dość swobodnie posługiwać się zaprezentowanymi dotychczas instrukcjami języka SQL. Jeśli masz co do tego wątpliwości, powtórz jeszcze raz to, czego się do tej pory nauczyłeś, zanim przejdziemy dalej.

Wróćmy na chwilę do początku książki, kiedy to omawialiśmy podstawowe cechy relacyjnych baz danych. Wspomnieliśmy tam między innymi o tym, że w tabelach znajdujących się w znormalizowanych bazach danych występują ...

Get Pierwsze kroki z SQL now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.