Rozdział 16. Architektura zorientowana na usługi sterowana orkiestracją

Style architektoniczne, podobnie jak ruchy artystyczne, muszą być rozumiane w kontekście epoki, w której ewoluowały, a ta architektura reprezentuje tę zasadę bardziej niż jakakolwiek inna. Połączenie sił zewnętrznych, które często wpływają na decyzje architektoniczne, z logiczną, ale ostatecznie katastrofalną filozofią organizacyjną sprawiło, że architektura ta straciła na znaczeniu. Stanowi ona jednak doskonały przykład tego, jak określona koncepcja organizacyjna może być logicznie sensowna, a jednocześnie utrudniać realizację najważniejszych części procesu rozwojowego.

Historia i filozofia

Ten styl architektury zorientowanej na usługi pojawił się wraz z rozwojem firm pod ...

Get Podstawy architektury oprogramowania dla inżynierów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.