Rozdział 18. Wybór odpowiedniego stylu architektonicznego

To zależy! Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne rozwiązania (a niemal codziennie pojawiają się nowe), chcielibyśmy powiedzieć Ci, z którego z nich skorzystać — ale nie możemy. Wszystko jest zależne od czynników występujących w organizacji i rodzaju tworzonego przez nią oprogramowania. Wybór stylu architektonicznego stanowi kulminację analiz i przemyśleń dotyczących kompromisów w kwestii parametrów architektury, rozważań na temat dziedziny, celów strategicznych i mnóstwa innych rzeczy.

Choć decyzja zależy od kontekstu, istnieją pewne ogólne zalecenia dotyczące wyboru odpowiedniego stylu architektonicznego.

Zmiana „mody” w architekturze

Preferowane style architektoniczne zmieniają się wraz ...

Get Podstawy architektury oprogramowania dla inżynierów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.