Rozdział 20. Analiza ryzyka w architekturze

Każda architektura jest obarczona ryzykiem, niezależnie od tego, czy jest to ryzyko związane z dostępnością, skalowalnością czy integralnością danych. Analiza ryzyka związanego z architekturą jest jednym z kluczowych działań w ramach architektury. Dzięki ciągłej analizie ryzyka architekt może zająć się brakami w architekturze i podjąć działania korygujące w celu ich ograniczenia. W tym rozdziale przedstawiamy niektóre z kluczowych technik i praktyk służących do kwalifikacji, oceny oraz identyfikacji ryzyka poprzez działanie znane jako risk storming.

Macierz ryzyka

Pierwszą kwestią, która pojawia się przy ocenie ryzyka związanego z architekturą, jest ustalenie, czy ryzyko powinno być sklasyfikowane jako ...

Get Podstawy architektury oprogramowania dla inżynierów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.