Dodatek A. Pytania sprawdzające

Rozdział 1. Wprowadzenie

  1. Podaj cztery wymiary, które definiują architekturę oprogramowania.
  2. Czym różni się decyzja architektoniczna od zasady projektowania?
  3. Wymień osiem podstawowych oczekiwań wobec architekta oprogramowania.
  4. Jak brzmi pierwsze prawo architektury oprogramowania?

Rozdział 2. Myślenie architektoniczne

  1. Wyjaśnij, czym różni się tradycyjne podejście do architektury od współczesnego procesu projektowania i dlaczego podejście tradycyjne już nie działa.
  2. Wymień trzy poziomy wiedzy w trójkącie wiedzy i podaj przykład dla każdego z nich.
  3. Dlaczego dla architekta ważniejsze jest skupienie się na rozpiętości technicznej, a nie na technicznej głębi?
  4. Podaj kilka sposobów, aby utrzymać techniczną głębię i pozostać ...

Get Podstawy architektury oprogramowania dla inżynierów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.