Rozdział 5. Identyfikacja parametrów architektury

Identyfikacja głównych parametrów architektury jest jednym z pierwszych kroków w jej tworzeniu lub określaniu zasadności istniejącej architektury. Zidentyfikowanie odpowiednich parametrów architektury („-ości”) dla danego problemu lub zastosowania wymaga od architekta nie tylko zrozumienia problemu dziedzinowego, ale również współpracy z zainteresowanymi stronami w celu określenia, co jest naprawdę ważne z punktu widzenia danej dziedziny.

Architekt odkrywa parametry architektury na co najmniej trzy sposoby, na podstawie zagadnień dziedzinowych, wymagań i dorozumianej wiedzy na temat danej dziedziny. Omówiliśmy wcześniej parametry dorozumiane, a teraz zajmiemy się dwoma pozostałymi sposobami.

Get Podstawy architektury oprogramowania dla inżynierów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.