Rozdział 1. Wstęp

Nowe zagrożenie

Po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku bezpieczeństwo danych nabrało nowego znaczenia. Pierwsze przejawy działalności na tym polu są zdecydowanie pozytywne. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa oraz dostarczanie certyfikatów ludziom z wszelkich branż stało się przejawem globalnego zaciskania pasa i zakasywania rękawów. Projekt objął przedstawicieli wszystkich dziedzin życia i wszelkie działania prowadzące do zwiększenia bezpieczeństwa — od powiadamiania klientów o problemie kradzieży danych osobowych do zwrócenia baczniejszej uwagi żołnierzy i naukowców pracujących dla wojska na sprawy bezpieczeństwa narodowego oraz do zwiększenia wiedzy przeciętnego obywatela na temat hakerów, krakerów ...

Get Podstawy ochrony komputerów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.