Rozdział 8. Wizualizacja rozkładów: dystrybuanty empiryczne i wykresy Q-Q

W rozdziale 7. opisałem, w jaki sposób możemy wizualizować rozkłady za pomocą histogramów lub wykresów gęstości. Oba te podejścia są intuicyjne i atrakcyjne wizualnie. Jednakże, jak zostało to omówione w tamtym rozdziale, oba te podejścia mają to samo ograniczenie, polegające na tym, że wynik zależy w znacznym stopniu od parametrów, które użytkownik musi wybrać, takich jak szerokość przedziału dla histogramów, czy parametr wygładzania dla wykresów gęstości. W rezultacie oba te elementy należy traktować bardziej jak interpretację niż bezpośrednią wizualizację samych danych.

Zamiast korzystać z histogramów lub wykresów gęstości, możemy po prostu pokazać wszystkie punkty ...

Get Podstawy wizualizacji danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.