Rozdział 10. Wizualizacja proporcji

Często chcemy pokazać, w jaki sposób jakaś grupa, jednostka lub wielkość dzieli się na pojedyncze elementy, z których każdy reprezentuje pewną proporcję w stosunku do całości. Typowe przykłady to proporcje kobiet i mężczyzn w grupie ludności, odsetek osób głosujących na różne partie polityczne w wyborach lub udziały rynkowe firm. Archetypem takiej wizualizacji jest diagram kołowy, wszechobecny w każdej prezentacji biznesowej i wzbudzający wiele złośliwości wśród naukowców zajmujących się danymi. Jak się przekonamy, wizualizacja proporcji może być trudna, zwłaszcza gdy całość jest podzielona na wiele różnych części lub chcemy zobaczyć zmiany proporcji w czasie albo w różnych warunkach. Nie ma jednej idealnej ...

Get Podstawy wizualizacji danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.