Rozdział 10. Wizualizacja proporcji

Często chcemy pokazać, w jaki sposób jakaś grupa, jednostka lub wielkość dzieli się na pojedyncze elementy, z których każdy reprezentuje pewną proporcję w stosunku do całości. Typowe przykłady to proporcje kobiet i mężczyzn w grupie ludności, odsetek osób głosujących na różne partie polityczne w wyborach lub udziały rynkowe firm. Archetypem takiej wizualizacji jest diagram kołowy, wszechobecny w każdej prezentacji biznesowej i wzbudzający wiele złośliwości wśród naukowców zajmujących się danymi. Jak się przekonamy, wizualizacja proporcji może być trudna, zwłaszcza gdy całość jest podzielona na wiele różnych części lub chcemy zobaczyć zmiany proporcji w czasie albo w różnych warunkach. Nie ma jednej idealnej ...

Get Podstawy wizualizacji danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.