Rozdział 16. Wizualizacja niepewności

Jednym z najtrudniejszych aspektów wizualizacji danych jest wizualizacja niepewności. Kiedy widzimy punkt danych narysowany w określonym miejscu, zwykle interpretujemy go jako precyzyjne odwzorowanie rzeczywistej wartości danych. Trudność sprawia nam wyobrażenie, że w rzeczywistości punkt danych może znajdować się w innym miejscu niż to, w którym został narysowany. Jednak ten scenariusz jest wszechobecny w wizualizacji danych. Prawie każdy zbiór danych, z którym pracujemy, ma jakąś niepewność, a to, czy zdecydujemy się ją przedstawić i w jaki sposób to zrobimy, może mieć duże znaczenie dla precyzji w postrzeganiu znaczenia danych przez naszych odbiorców.

Dwa powszechnie stosowane podejścia do wskazywania ...

Get Podstawy wizualizacji danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.