Rozdział 17. Zasada proporcjonalnego atramentu

W wielu różnych scenariuszach wizualizacji przedstawiamy wartości danych za pomocą elementu graficznego. Dla przykładu w wykresie słupkowym rysujemy słupki, które rozpoczynają się od zera, a kończą na wartości danych, które reprezentują. W tym przypadku wartość danych jest kodowana nie tylko w punkcie końcowym słupka, ale także w jego wysokości lub długości. Gdybyśmy narysowali słupek, który rozpoczynałby się od innej wartości niż 0, wówczas długość słupka i jego punkt końcowy przekazywałyby sprzeczne informacje. Takie wykresy są wewnętrznie niespójne, ponieważ pokazują dwie różne wartości przy użyciu tego samego elementu graficznego. Porównaj to ze scenariuszem, w którym wizualizujemy wartość danych ...

Get Podstawy wizualizacji danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.