Rozdział 18. Postępowanie z nakładającymi się punktami

Kiedy chcemy wizualizować duże lub bardzo duże zbiory danych, często napotykamy na problem polegający na tym, że proste wykresy punktowe x-y nie spełniają należycie swoich funkcji, ponieważ wiele punktów leży jeden na drugim i częściowo lub całkowicie nachodzi na siebie. Podobne problemy mogą pojawić się nawet w małych zbiorach danych, jeśli wartości danych zostały zapisane z małą precyzją lub zaokrąglone tak, że wiele obserwacji ma dokładnie takie same wartości liczbowe. Zjawisko to określa się mianem overplottingu, co oznacza, że wykreślamy wiele punktów jeden na drugim. Omówię tu kilka strategii, które można zastosować po napotkaniu takiego problemu.

Częściowa przezroczystość i wibrowanie ...

Get Podstawy wizualizacji danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.