Rozdział 1. Wprowadzenie

Wizualizacja danych jest po części sztuką, a po części nauką. Wyzwanie polega na tym, aby uprawiać sztukę bez popełniania błędów w nauce i odwrotnie. Wizualizacja danych musi przede wszystkim precyzyjnie przekazywać dane. Nie może wprowadzać w błąd ani zniekształcać. Jeśli jedna liczba jest dwa razy większa od drugiej, ale w wizualizacji wyglądają mniej więcej tak samo, to wizualizacja jest błędna. Jednocześnie wizualizacja danych powinna być estetyczna. Dobre prezentacje wizualne zwykle wzmacniają przekaz. Jeśli wykres zawiera drażniące kolory, nierównomiernie rozłożone elementy wizualne lub inne cechy rozpraszające uwagę, wówczas odbiorcy będzie trudniej przejrzeć go i prawidłowo zinterpretować.

Z mojego doświadczenia ...

Get Podstawy wizualizacji danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.